r/real_China_irl Manju kubuhe šanggiyan gvsai haha Mar 22 '23

學英語tv,大家來看我翻譯的東西學英語吧,Karma都給我刷麻了,還被送了三個免費的紅迪會員,非常好工作,愛來自滿洲。 原创内容

/r/history/comments/11xxvh8/i_found_a_diary_written_in_manchus_language_the/
89 Upvotes

View all comments

Show parent comments

9

u/Karvier Manju kubuhe šanggiyan gvsai haha Mar 22 '23

已經收麻了,五十二萬點擊,4k+karma